Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne     od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy   przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce   jesteśmy dostępni w wielu miastach   serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.ELEKTROSPARK.PL


1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
korzystania ze strony internetowej.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki
administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Elektro-spark z siedzibą przy: ul.
Energetyków 15, 20-468 Lublin, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku, Wydział VI
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000115135, NIP: 9462183790 (zwany dalej:
„Właściciel").


II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
Elektro-Spark przetwarza Twoje dane na podstawie zgody w przypadku, gdy
zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż niezbędne do
dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie
cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych
zbieranych za pośrednictwem tych cookie. Możesz w każdej chwili cofnąć
zgodę na instalację cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi
świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na
urządzeniu, z którego korzystasz lub z poziomu Portalu w stopce strony
poprzez kliknięcie w link „Zmiana ustawień prywatności”. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem
cookies do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies własnych Elektro-
Spark oraz instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, a także
możliwości cofnięcia zgody znajdziesz w Polityce Cookies.
Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na wyświetlanie reklam
spersonalizowanych takich jak reklamy w wyszukiwarce Google, remarketing,
reklamy wyświetlane na portalu YouTube oraz na portalach
społecznościowych. Dedykowane reklamy będą wyświetlały się, jeśli wpisana
przez Ciebie fraza w wyszukiwarce będzie zbieżna z listą fraz, które
ustawiliśmy w kampanii; a także jeśli algorytm Google dopasuje Cię na
zasadzie tzw. targetowania na podstawie stron, które odwiedzasz, filmów,
które oglądasz na portalu YouTube, itd. Możesz cofnąć swoją zgodę na
korzystanie przez nas z ww. narzędzi w tym z Google Marketing Platform
z plików cookie. Możesz to zrobić na stronie rezygnacji Google Marketing
Platform lub na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
wyprzedaży.
3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,
w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych
z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
marketingiem bezpośrednim.


III. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:
a. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia;


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
zgody Użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne.


V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji
o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania
swoich danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć
wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
czynności.
4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
przez administratora danymi osobowymi.
5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie
w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym
celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie
sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi
i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,
żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego
życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu
podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania
jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz
uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.


VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji
transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania
przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od
administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych).
2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
tych osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej.
4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.