Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne   od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy  przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce  jesteśmy dostępni w wielu miastach  serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Skuteczne i wydajne poprowadzenie przewodów instalacyjnych - porada ekspertów

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna ma zapewniać właściwą dystrybucję energii elektrycznej do wszystkich urządzeń podłączonych i pracujących w obrębie danej sieci. Co ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostarczana do odbiorników energia elektryczna powinna posiadać odpowiednie parametry techniczne, a sama instalacja musi zapewniać wymaganą przepisami ochronę przed porażeniem prądem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem oraz innymi szkodami. Instalacja elektryczna powinna również zapewniać ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz przed emisją drgań i hałasu powyżej obowiązujących w tym zakresie norm.

Jak wykonać instalację elektryczną zgodnie z tymi wymogami? Poniżej znajdziesz kilka porad naszych ekspertów, przygotowanych w oparciu o ich doświadczenie oraz o obowiązujące w Polsce przepisy. Zapraszamy do lektury!

Przewód instalacyjny - definicja

Zanim przejdziemy do zasad prawidłowego prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, wyjaśnijmy, czym się różni kabel od przewodu i czym jest przewód instalacyjny. Powód jest bardzo prosty: potocznie bardzo często spotykamy się z używaniem nazw "kabel" i "przewód" zamiennie, co nie jest do końca prawidłowe. Dlaczego?

Otóż według przyjętej w Polsce terminologii w elektroenergetyce oraz zgodnie z normą PN-EN 50575, kabel elektryczny przeznaczony do montażu w budynku na stałe to posiadający izolację wyrób budowlany o specjalnej konstrukcji, pozwalającej na używanie go do zastosowań zewnętrznych - także do układania w gruncie oraz w wodzie bez dodatkowych osłon. Kable elektryczne mogą być również układane na stałe we wnętrzach.

Przewód elektryczny zamontowany na stałe w budynku to z kolei taki wyrób budowlany, który jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań wewnętrznych i nie może być używany do prowadzenia instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku (np. po powierzchni ściany zewnętrznej) ani tym bardziej w ziemi czy wodzie. Wynika to ze specyfiki budowy przewodów oraz zastosowanych materiałów izolacyjnych i ich odporności na niesprzyjające czynniki zewnętrzne.

W tym kontekście dodajmy jeszcze tylko, że przewód instalacyjny to ogólne określenie na różnego rodzaju przewody elektryczne stosowane w wewnętrznych instalacjach elektrycznych.

Instalacja elektryczna - podstawowe informacje

W Polsce kwestie związane z prawidłowym wykonaniem instalacji elektrycznej regulują istniejące przepisy prawa oraz normy, czyli:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1225)
 • Normy z grupy PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 • Norma N-SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Ogólnie rzecz biorąc, każda instalacja elektryczna powinna być wykonana przez elektryka posiadającego właściwe uprawnienia (są one określone odrębnymi przepisami) w następujący sposób:

 • zgodnie z projektem
 • zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • zgodnie ze sztuką i dobrymi praktykami branżowymi

W kontekście powyższych faktów mogłoby się wydawać, że inwestor nie musi posiadać żadnej wiedzy na temat układania instalacji elektrycznej, ponieważ nie będzie się tym osobiście zajmować - ale nic bardziej mylnego. Znajomość obowiązujących przepisów oraz wiedza o tym, jak układać instalację elektryczną, pozwala inwestorowi lepiej nadzorować pracę elektryka-instalatora i na bieżąco weryfikować prawidłowość wykonania poszczególnych prac. To o tyle ważne, że instalacja elektryczna z założenia jest układana raz na wiele lat (kilkanaście lub więcej), dlatego warto zadbać o to, by instalator wywiązał się ze swoich obowiązków jak najlepiej i używał materiałów wysokiej jakości.

Instalacja elektryczna - jak prowadzić przewody instalacyjne zgodnie z wymogami ustawowymi?

Najważniejsze obligatoryjne zasady prowadzenia przewodów instalacyjnych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia są następujące:

 • w obwodach rozdzielczych i odbiorczych należy stosować oddzielny przewód ochronny i neutralny
 • należy stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku
 • wszystkie trasy przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów
 • instalację elektryczną oraz wszystkie urządzenia elektryczne w danym budynku należy rozmieszczać w taki sposób, aby zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami pod względem wzajemnego usytuowania oraz odległości tych instalacji względem siebie
 • należy stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeśli ich przekrój nie przekracza 10 mm2
 • główne ciągi instalacji elektrycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z dotyczącą tej kwestii Polską Normą
 • przewody instalacyjne muszą być poprowadzone w taki sposób, aby ich wymiana była możliwa bez naruszania konstrukcji budynku
 • instalacja elektryczna w mieszkaniu musi mieć wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia

Układanie instalacji elektrycznej - co zalecają normy?

Stosowanie Polskich Norm (PN) jest wprawdzie dobrowolne (o ile nie zostały wprost przywołane w konkretnej ustawie czy przepisach nadrzędnych), jednak warto je stosować w praktyce, ponieważ to właśnie normy są najpełniejszym i najaktualniejszym dostępnym zbiorem aktualnej wiedzy technicznej w zakresie zagadnień ujętych w danej normie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalecenia dotyczące prowadzenia przewodów instalacyjnych zgodnie z normami PN-EN 60364 oraz N-SEP-E-002:

 • przewody instalacyjne należące do tego samego obwodu nie powinny być układane w różnych przewodach wielożyłowych bądź kablach ani w różnych rurach instalacyjnych (peszlach). Wyjątkiem od tego zalecenia jest sytuacja, gdy kilka przewodów wielożyłowych wchodzących w skład jednego obwodu elektrycznego poprowadzono w sposób równoległy, z zachowaniem wymaganych przepisami odległości. Każdy spośród równolegle ułożonych przewodów wielożyłowych powinien mieć jedną żyłę każdej fazy oraz żyłę neutralną (o ile taka występuje)
 • zabrania się stosowania jednego przewodu neutralnego dla kilku różnych obwodów głównych
 • jeśli w tej samej puszce łączeniowej przyłączenia ma wiele obwodów, zaciski dla poszczególnych obwodów zaleca się oddzielić właściwie dobranymi przekładkami izolacyjnymi
 • należy zapewnić odpowiednią ochronę prowadzonego oprzewodowania przed wpływem instalacji nieelektrycznych (jak np. rurociągi cieplne)
 • oprzewodowanie nie może być prowadzone w szybach windowych - wyjątkiem od tej zasady jest doprowadzenie przewodów wymaganych do zapewnienia działania windzie
 • w przypadku konieczności prowadzenia na wspólnej trasie obwodów o różnych napięciach zalecanym rozwiązaniem jest poprowadzenie poszczególnych obwodów w oddzielnych rurach, listwach bądź kanałach instalacyjnych, z zachowaniem standardów i wymagań przeznaczonych dla danego napięcia. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy upewnić się, że wszystkie przewody elektryczne posiadają izolację dostosowaną do najwyższego napięcia, które występuje w danym układzie. Alternatywnie należy ułożyć poszczególne obwody w odrębnych przegrodach w listwach lub kanałach instalacyjnych albo rozdzielić przewody ułożone w korytkach odpowiednimi przegrodami.

Układanie instalacji elektrycznej - o czym jeszcze pamiętać?

Na koniec jeszcze kilka porad praktycznych, które mogą się okazać przydatne podczas prac związanych z układaniem instalacji elektrycznej: 

 • dopilnuj, aby przewody instalacyjne były prowadzone poza strefami potencjalnie niebezpiecznymi, tzn. takimi, gdzie z dużym prawdopodobieństwem będą w przyszłości wiercone otwory (np. do zawieszenia szafek czy półek)
 • zadbaj o to, by przewody instalacyjne były łączone wyłącznie w puszkach i/lub rozdzielnicach - nie dopuść do wykonywania jakichkolwiek łączeń przewodów na trasie, ponieważ stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa instalacji
 • upewnij się, że wszystkie rury instalacyjne są dobrane do specyfiki danego obwodu oraz układane z zachowaniem wymagań producenta co do maksymalnej długości prostych odcinków oraz dopuszczalnych zagięć
 • dokładnie sprawdź znajdujące się na rurach instalacyjnych oznaczenia co do ich odporności na ściskanie, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza gdy układasz instalację elektryczną w betonowej posadzce lub pod podłogą. Wytrzymałość 750N to nie to samo, co wytrzymałość do 750N - w tym drugim przypadku może być ona w praktyce znacznie niższa, niż podany limit maksymalny
 • jeśli posiadasz w kuchni zlewozmywak wyposażony w baterię z natryskiem, dobrym pomysłem jest potraktowanie go jako strefy 1 (zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701:2010), co oznacza, że nad zlewem do wysokości 2,25 metra od podłogi nie powinny być instalowane żadne urządzenia elektryczne, puszki, łączniki ani przewody zasilające

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami - chętnie udzielimy potrzebnych informacji i wyjaśnimy wątpliwości!