Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne   od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy  przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce  jesteśmy dostępni w wielu miastach  serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Przyłącze prądu do działki - na czym polega cały proces?

Przyłącze prądu do działki (przyłącze energetyczne) jest bezwzględnie konieczne na każdej działce budowlanej, a coraz częściej na wykonanie takiego przyłącza decydują się również właściciele działek rekreacyjnych, a nawet rolnych. Przyłączenie prądu do działki wymaga jednak wielu formalności, spełnienia określonych warunków, jest także czasochłonne, dlatego poniżej szczegółowo opisujemy, co trzeba zrobić, żeby podłączyć prąd na działce, z jakimi procedurami formalnymi się to wiąże i na jakie koszty należy być przygotowanym.

Przyłącze prądu do działki - podstawowe informacje

Zacznijmy od kwestii zasadniczych, czyli wskazania, czym jest przyłącze energetyczne (określane też jako przyłącze elektryczne lub przyłącze prądu do działki), wewnętrzna linia zasilająca oraz rozdzielnica główna.

Przyłącze energetyczne to według obowiązującej w Polsce ustawowej definicji odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Dz.U. z 2022 r. poz. 2505).

Mówiąc prościej, przyłącze energetyczne to taki odcinek albo element sieci elektroenergetycznej danego operatora, który umożliwia podłączenie instalacji elektrycznej końcowego użytkownika do sieci dystrybucyjnej i korzystanie z prądu na terenie działki wyposażonej w takie przyłącze.

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywane są dwa rodzaje przyłączy elektrycznych:

 • przyłącze napowietrzne - obiekt budowlany jest zasilany za pośrednictwem linii napowietrznej, poprowadzonej od słupa do obiektu. Jest to wariant tańszy i szybszy w realizacji, natomiast coraz rzadziej spotykany ze względu na kwestie infrastrukturalne (nie wszędzie główne linie energetyczne są poprowadzone na słupach), estetyczne oraz bezpieczeństwo (napowietrzne linie i przyłącza energetyczne są bardziej narażone na negatywne oddziaływanie warunków atmosferycznych);
 • przyłącze kablowe - najczęściej spotykany rodzaj przyłącza energetycznego, w którym obiekty są zasilane przy użyciu linii kablowej ułożonej w ziemi. Przyłącze kablowe jest niewidoczne i nie wpływa na estetykę przestrzeni (widoczna jest wyłącznie skrzynka zawierająca złącze kablowo-pomiarowe, usytuowana na granicy działki). Tego typu przyłącze elektryczne jest nieco droższe i bardziej czasochłonne w realizacji.

Wewnętrzna linia zasilająca (oznaczana skrótem WLZ) to część instalacji elektrycznej na danej działce, obejmująca linię doprowadzającą energię elektryczną od przyłącza do obiektów budowlanych znajdujących się na działce. W przypadku budynków wielorodzinnych (np. bloki mieszkalne) WLZ jest zwykle poprowadzona od przyłącza do pionu na każdej klatce schodowej.

Rozdzielnica główna, czasem określana także jako tablica rozdzielcza, jest elementem instalacji elektrycznej, który jest odpowiedzialny za rozdział energii na poszczególne obwody oraz zabezpieczenie całej instalacji zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Co ważne, w przypadku bloków mieszkalnych z głównej rozdzielnicy wyprowadzane są pojedyncze linie zasilające do poszczególnych pionów (klatek schodowych) w budynku, a dopiero stamtąd do mieszkań i w każdym mieszkaniu rozdzielane na kolejnej rozdzielnicy na obwody w pomieszczeniach.

Przyłączenie prądu do działki budowlanej - procedura krok po kroku

Przyłączenie prądu do działki budowlanej (czy dowolnej innej) to procedura, która może w skrajnych przypadkach trwać nawet kilkanaście miesięcy, dlatego nie warto zwlekać z jej rozpoczęciem. Poniżej opisujemy krok po kroku, jak podłączyć prąd na działce i jakie formalności są do tego wymagane.

Krok 1: Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Pierwszym krokiem jest złożenie u właściwego operatora wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (tzw. wniosek WP). Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie operatora, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć online, jeśli operator udostępnia taką możliwość. We wniosku muszą się znaleźć następujące dane:

 • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,
 • rodzaj/typ obiektu, do którego ma zostać wykonane przyłącze energetyczne,
 • wnioskowana moc przyłączeniowa i przewidywane zużycie energii (roczne),
 • termin rozpoczęcia poboru energii na obiekcie.

Do wniosku należy dołączyć także:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (zawierający usytuowanie podłączanego obiektu w stosunku do sąsiadujących obiektów budowlanych i wskazanie dostępu do drogi publicznej)
 • ewentualne inne załączniki, zgodnie z wymaganiami operatora.

Po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów operator w określonym ustawowo terminie dla danej grupy przyłączeniowej przesyła warunki przyłączenia dla wnioskowanego obiektu, a także projekt umowy o przyłączenie do sieci. Co ważne, warunki przyłączenia zachowują ważność przez 2 lata od daty doręczenia.

Krok 2: Zawarcie umowy o przyłączenie

Po otrzymaniu projektu umowy o przyłączenie właściciel działki ma określony czas na jej podpisanie i odesłanie lub osobiste dostarczenie do operatora sieci. Po podpisaniu umowy przez operatora mogą się rozpocząć prace w zakresie wykonania przyłącza.

Krok 3: Wykonanie przyłącza

Po zawarciu umowy przyłączeniowej oraz wykonaniu wszystkich prac wskazanych przez operatora w warunkach przyłączenia (WP) i przygotowaniu instalacji zgodnie z wymogami w terminie podanym w WP, operator rozpoczyna niezbędne prace budowlano-montażowe. Po ich wykonaniu następuje odbiór przyłącza, powinien także zostać sporządzony protokół odbioru. Właściciel działki powinien otrzymać potwierdzenie wykonania przyłącza oraz Kartę Danych Technicznych, a także fakturę do opłacenia kosztów przyłączenia.

Krok 4: Zawarcie umowy na dostarczanie energii (umowy dystrybucyjnej)

To ostatni krok procedury przyłączenia prądu na działce budowlanej, wymagający zakończenia wszystkich prac budowlano-montażowych przyłącza, wykonania instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie, opłacenia wymaganych kosztów przyłączenia zgodnie z fakturą i posiadania przez właściciela działki Karty Danych Technicznych.

Dopiero w tym momencie można wybrać jednego ze sprzedawców energii elektrycznej działających w Polsce i zawrzeć umowę na dostarczanie energii elektrycznej (umowa dystrybucyjna bądź umowa kompleksowa). Dopiero po zawarciu umowy ze sprzedawcą energii montowany jest licznik i możliwe jest korzystanie z energii w przyłączonym obiekcie.

Ile kosztuje przyłącze energetyczne na działce?

Koszt przyłącza prądu na działce jest ustalany przez każdego operatora indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi taryfami i tabelami opłat w tym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze, że na koszt przyłącza do działki w największym stopniu wpływają:

 • wielkość mocy przyłączeniowej,
 • rodzaj przyłącza,
 • długość przyłącza (za przyłącza powyżej 200 metrów długości operatorzy doliczają średnio kilkadziesiąt złotych za metr bieżący ponad tę długość),
 • dodatkowe nakłady związane z budową przyłącza.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem przyłącza powinny być jasno wskazane w umowie o przyłączenie do sieci energetycznej.

Kto płaci za doprowadzenie prądu do działki?

Ogólnie rzecz biorąc koszt przyłącza prądu do działki ponosi jej właściciel, należy jednak mieć na uwadze, że wszystkie elementy przyłącza zgodnie z przepisami należą do zakładu energetycznego wykonującego prace przyłączeniowe. W praktyce oznacza to, że właściciel działki nie ponosi późniejszych kosztów ewentualnych napraw i konserwacji przyłącza.

Ile się czeka na prąd na działce?

Czas oczekiwania na przyłącze prądu na działce może być bardzo różny, choć najczęściej zamyka się w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy. W dużym stopniu zależy to od ilości i zakresu prac, jakie są niezbędne do wykonania zarówno po stronie zakładu energetycznego, jak i właściciela działki.

Czy da się wykonać przyłącze prądu do działki rekreacyjnej?

W przypadku, gdy dana działka rekreacyjna jest własnością osoby składającej wniosek o wykonanie przyłącza, nie powinno być z podłączeniem problemów, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne stawiane przez operatora sieci elektroenergetycznej w danym regionie. Warto mieć na uwadze, że podłączenie prądu do tzw. ogródków działkowych (ROD, Rodzinne Ogrody Działkowe) może okazać się utrudnione lub nawet niemożliwe - w tej kwestii najlepiej skontaktować się z operatorem w celu uzyskania informacji o możliwości wykonania przyłącza na działkę rekreacyjną w obrębie ROD.

Czy można wykonać przyłącze prądu do działki rolnej?

Działki rolne to grunty o specyficznym charakterze, zazwyczaj nieuzbrojone i pozbawione jakichkolwiek obiektów budowlanych. Warto też mieć na uwadze, że każdy operator może inaczej podchodzić do kwestii wykonania przyłącza prądu do działki rolnej. Z tego względu o możliwość podłączenia działki rolnej do sieci elektroenergetycznej najlepiej zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do operatora działającego w danym regionie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z nami - chętnie udzielimy informacji i wyjaśnimy wątpliwości.