Energetyków 15
20-468 Lublin
fax: -
Projektujemy, produkujemy, wykonujemy, malujemy DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Projektujemy,
produkujemy, wykonujemy, malujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT NASZYCH USŁUG
Materiały elektryczne   od czołowych producentów DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Materiały elektryczne
od czołowych producentów
DOSTARCZAMY NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ NA RYNKU
Wygodne zakupy  przez sklep internetowy a w nim: <span>	indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa</span>
Wygodne zakupy
przez sklep internetowy a w nim:
indywidualny cennik, szybka dostawa, najlepsze ceny, kompleksowa obsługa
Nasze oddziały w Polsce  jesteśmy dostępni w wielu miastach  serdecznie zapraszamy
Nasze oddziały w Polsce
jesteśmy dostępni w wielu miastach
serdecznie zapraszamy

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej - co jest istotne?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przegląd instalacji elektrycznej jest zobowiązany wykonywać właściciel bądź zarządca każdego obiektu budowlanego wyposażonego w instalację elektryczną. Zależnie od przeznaczenia budynku oraz jego rodzaju, przeglądy instalacji należy wykonywać co określony czas, a po zakończeniu każdego przeglądu konieczne jest sporządzenie protokołu potwierdzającego wykonanie wymaganych ustawowo czynności. Poniżej szczegółowo opisujemy, jak często należy przeprowadzać przeglądy instalacji elektrycznej, co powinien zawierać protokół i na czym zgodnie z przepisami prawa powinien polegać przegląd instalacji elektrycznej w domu bądź mieszkaniu.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej - podstawowe informacje

W ujęciu ogólnym protokół przeglądu instalacji elektrycznej jest dokumentem, który na gruncie prawa stanowi pisemne poświadczenie przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej w danym obiekcie budowlanym (np. domu jednorodzinnym) albo jego części (np. mieszkaniu w bloku). Obowiązek wykonania okresowej kontroli i badania instalacji elektrycznej co najmniej raz na 5 lat nakłada na zarządców i właścicieli obiektów budowlanych art. 62 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym kontrola powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kto może sporządzić protokół przeglądu instalacji elektrycznej?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi do wykonywania przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych są upoważnione wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacje elektryczne, a także osoby posiadające właściwe kwalifikacje specjalistyczne (tzw. świadectwa kwalifikacyjne) w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D) wraz z wyszczególnionym zakresem kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej - wzór

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne, normy i przepisy nakazują sporządzić po przeprowadzeniu okresowej kontroli protokół przeglądu instalacji elektrycznej. Wzór takiego protokołu nie jest stały i zmienia się wraz ze zmianami w obowiązujących przepisach, o czym warto pamiętać, szukając szablonu takiego dokumentu. Należy jednak zawsze mieć na uwadze, że jeśli chodzi o przegląd instalacji elektrycznej protokół we wzorcowej postaci powinien być dostępny w aktualnej obowiązującej normie branżowej PN-HD 60364-6: 2016-07. Zgodnie z zapisami tej normy oraz regulacjami prawnymi ujętymi w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682), protokół przeglądu instalacji elektrycznej musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

 • data przeprowadzenia kontroli;
 • imię i nazwisko, a także numer uprawnień (wraz ze specjalnością, w której zostały wydane) osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 • imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 • zakres kontroli;
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie
 • innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Należy mieć na uwadze, że wskazany powyżej zakres informacji koniecznych do podania w protokole z przeglądu instalacji elektrycznej to jedynie bezwzględne minimum ustawowe. Dobrą praktyką jest także wyszczególnienie w protokole danych technicznych urządzeń wykorzystanych podczas oględzin i przeprowadzania pomiarów (nazwa, model itd.), załączenie szkiców instalacji i rozmieszczenia poszczególnych obwodów czy dokumentacji zdjęciowej.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniu

W przypadku wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, w protokole dla danego mieszkania zwykle nie znajdą się informacje dotyczące instalacji uziemiającej budynku czy informacje na temat kontroli zewnętrznych elementów instalacji elektrycznej.

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

W przypadku przeglądów instalacji elektrycznej wykonywanych w domach jednorodzinnych, w protokole powinny być uwzględnione wyniki przeglądu zewnętrznych elementów instalacji elektrycznej (jak np. instalacja fotowoltaiczna czy okablowanie poprowadzone po powierzchni ścian), a także wyniki pomiaru rezystancji uziemienia. Jeśli budynek jest wyposażony w instalację odgromową, wyniki jej kontroli również powinny znaleźć się w protokole z przeglądu instalacji elektrycznej.

Warto mieć na uwadze, że wiele spośród użytkowanych obecnie domów jednorodzinnych posiada instalacje elektryczne wykonane według standardów uznawanych dziś za przestarzałe (np. rozdzielnice z bezpiecznikami topikowymi), a nierzadko także z materiałów mogących zwiększać ryzyko wystąpienia awarii czy pożaru (przewody aluminiowe, gniazdka bez uziemienia itp.).

Ze względów bezpieczeństwa jednym z pierwszych kroków przed rozpoczęciem eksploatacji budynku, co do którego istnieje pewność (lub uzasadnione podejrzenie), że ułożona w nim instalacja elektryczna nie spełnia współczesnych standardów, powinien być gruntowny przegląd istniejącej instalacji.

Przeprowadzenie przeglądu pozwoli jednoznacznie określić, czy instalacja w ogóle nadaje się do użytkowania i jakie ewentualnie prace remontowe czy modernizacyjne należałoby w jej obrębie przeprowadzić, aby nie stanowiła zagrożenia podczas eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza starszych budynków wykonanych z materiałów łatwopalnych (drewno), w których aktualne przepisy prawa nakazują układać instalacje elektryczne o odpowiedniej specyfikacji i parametrach.

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej - na co jeszcze zwrócić uwagę?

Wśród kwestii, których znaczenie jest dość często bagatelizowane w kontekście przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, na pierwszy plan wysuwają się następujące sprawy:

 • faktyczne przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej - wbrew pozorom nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy obligatoryjny przegląd instalacji elektrycznej traktowany jest jako uciążliwy obowiązek i polega na podpisaniu przez "kontrolera" fikcyjnego papieru z naniesionymi równie fikcyjnymi informacjami, które ze stanem faktycznym nie mają nic wspólnego. Warto w tym miejscu podkreślić, że złożenie podpisu na tak "sporządzonym" protokole stanowi w świetle prawa poświadczenie nieprawdy i może skutkować odpowiedzialnością karną w sytuacji, gdy dopuszczona w ten sposób do eksploatacji instalacja ulegnie awarii, w wyniku której dojdzie do szkód majątkowych lub ktoś ucierpi czy zginie. Przypomnijmy: przegląd instalacji elektrycznej obejmuje oględziny (weryfikację organoleptyczną, bez użycia urządzeń pomiarowych) oraz czynności pomiarowe i próby z użyciem specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wprowadzanie zmian w instalacji - każda, nawet najmniejsza modyfikacja dowolnego obwodu elektrycznego w obrębie danej instalacji, powinna zakończyć się przeglądem i wykonaniem protokołu przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Jedynie wtedy użytkownik instalacji może mieć pewność, że wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na bezpieczeństwo i prawidłową pracę instalacji;
 • wykonywanie pomiarów na pojedynczym gniazdku - wszystkie pomiary w obrębie poszczególnych obwodów (zwłaszcza pomiary IPZ) powinny być przeprowadzane na każdym gniazdku, ponieważ nawet w przypadku gniazd podwójnych (czyli teoretycznie identycznych prądowo) możliwe są sytuacje, w których wyniki na poszczególnych gniazdach będą różne ze względu na ukryte wady. Wykrycie ich podczas kontroli może stanowić pierwszy sygnał na temat potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa eksploatacji instalacji;
 • przekonanie, że protokół nie musi zawierać "przesadnie" szczegółowych informacji/danych pomiarowych - w rzeczywistości warto w protokole umieszczać praktycznie wszystko, co ma związek z przeprowadzanym przeglądem instalacji elektrycznej, ponieważ może to mieć znaczenie w przyszłości - np. dla kolejnych kontrolerów czy dla właściciela danej nieruchomości w sytuacji, gdy instalacja ulegnie awarii, w wyniku której ktoś ucierpi. Jedną z pierwszych dokumentacji, jaką będzie weryfikować w takim przypadku ubezpieczyciel danej nieruchomości, są właśnie protokoły z przeglądów instalacji i dopuszczenia jej do użytkowania.

Podsumowanie

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej to dokument prawny, który powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące stanu technicznego kontrolowanej instalacji elektrycznej oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce, w myśl obowiązujących przepisów i regulacji normatywnych, taki protokół musi być sporządzony rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami oraz procedurami, a przede wszystkim zgodnie ze stanem faktycznym. Tylko wtedy nie będzie to zwykła kartka papieru z przypadkowymi danymi - rzetelnie wykonany protokół przeglądu instalacji elektrycznej spełni swoją zasadniczą rolę, czyli będzie stanowić niepodważalne potwierdzenie prawidłowości działania instalacji elektrycznej i jej wszystkich elementów.